Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đề xuất chi mua tin phòng, chống tham nhũng tối đa 50 triệu đồng/tin

(VTC News) -

Bộ Tài chính đề xuất chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chỉ đạo các cấp với kinh phí tối đa 50 triệu đồng/tin.

Nội dung trên được đề cập tại dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến Nhân dân. 

Đáng chú ý, tại khoản 4, Điều 3 dự thảo Thông tư đề cập đến các khoản chi phục vụ hoạt động đặc thù của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Trong đó có nội dung, chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về mức chi của nội dung này, Bộ Tài chính nêu: "Chi mua tin tối đa 50 triệu đồng/tin. Căn cứ nội dung, tính chất của tin được cung cấp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định mức chi đối với từng trường hợp cụ thể. Trường hợp đặc biệt, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo tập thể Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định. Việc quản lý, sử dụng kinh phí mua tin theo chế độ mật".

(Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, các khoản chi phục vụ hoạt động đặc thù của Ban Chỉ đạo các cấp còn bao gồm: Chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất; Chi mua sắm, sửa chữa tài sản chuyên dùng.

Hay các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Trường Ban hoặc Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phê duyệt (nếu có).

Liên quan đến nguồn kinh phí, Điều 2 của dự thảo cho hay, bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Về nguồn ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính quy định, ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng (phân bổ qua Ban Nội chính Trung ương). Ban Nội chính Trung ương có trách nhiệm trực tiếp chi tiêu và bảo đảm các điều kiện, tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trường hợp Ban Chỉ đạo Trung ương sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và phương tiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan để phục vụ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương, ngoài các chi phí do Ban Nội chính Trung ương chi trả theo quy định thì các chi phí phát sinh khác do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cân đối trong dự toán chi thường xuyên hàng năm được giao để thanh toán.

Còn ngân sách địa phương sẽ bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy (phân bổ qua Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy).

Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy có trách nhiệm trực tiếp chi tiêu và bảo đảm các điều kiện, tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Trường hợp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và phương tiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan của địa phương để phục vụ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, ngoài các chi phí do Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy chi trả theo quy định tại Thông tư này, các chi phí phát sinh khác do các sở, ban, ngành tại địa phương cân đối trong dự toán chi thường xuyên hàng năm được giao để thanh toán.

Anh Văn

Tin mới